הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות אלקטריאון וירלס בע"מ

אלקטריאון וירלס בע"מ

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות אלקטריאון וירלס בע"מ ("החברה"), אשר תתכנס ביום ג', ה-28.2.2023, בשעה 17:00 במשרדי ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' ברחוב ברקוביץ 4, מגדל המוזיאון – קומה 13, תל אביב ("האסיפה").

הנושא העומד על סדר יום האסיפה: (א) אישור התקשרות החברה בהסכמים מחייבים עם הניצעים (כהגדרתם בדוח זימון האסיפה) לפיהם בכפוף להתקיימות התנאים המתלים כמפורט בדוח זימון האסיפה, יוקצו לניצעים, בדרך של הקצאה פרטית (אחת או יותר), 666,667 מניות רגילות של החברה, וכן 666,667 כתבי אופציה (לא סחירים) המירים למניות רגילות של החברה, בתמורה כמפורט בסעיפים 2 ו-3 לדוח זימון האסיפה, ובכלל זה אישור הצעה פרטית מהותית כהגדרתה בתקנות הצעה פרטית.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו 31.1.2023 המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה הינו 18.2.2023 המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו 23.2.2023 בשעה 13:00.

לפרטים נוספים ראו הדיווח המיידי בדבר זימון האסיפה שפורסם ביום 24.1.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-009481) באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il